ต้นทุนแปรสภาพ คือ ( Conversion Costs )

Click to rate this post!
[Total: 1013 Average: 5]

ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion Costs) หมายถึง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพหรือเปลี่ยนรูปแบบจากวัตถุดิบทางตรงให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งต้นทุนดังกล่าว ประกอบไปด้วยค่าแรงทางตรงและค่าจ่ายในการผลิต  รวมทั้งค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ต้นทุนแปรสภาพ คือ ( Conversion Costs )
ต้นทุนแปรสภาพ คือ ( Conversion Costs )
(Visited 6,969 times, 12 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top