เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ (Post – Date Check)

Click to rate this post!
[Total: 1107 Average: 5]

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า (Post – Date Check) หมายถึง รูปแบบเช็คสั่งจ่ายทั่วไปที่เรากำหนดวัน เวลาและจำนวนเงินในการขึ้นเช็คไว้บนเช็ค ซึ่งเช็คลงวันที่ล่วงหน้าจะถูกบันทึกไว้ในรายการลูกหนี้ในงบการเงินของกิจการ

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ (Post – Date Check)
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ (Post – Date Check)
(Visited 7,177 times, 8 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top