รายได้ คือ ( Revenues )

Click to rate this post!
[Total: 345 Average: 5]

รายได้ (Revenues) หมายถึง รายรับของบริษัทหรือกิจการที่ได้มาจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น รายได้ทางตรงที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการให้กับลุกค้า หรือรายได้ทางอ้อมอันเกิดมาจากดอกเบี้ยหรือการขายสินทรัพย์ของกิจการ

รายได้ คือ ( Revenues )
รายได้ คือ ( Revenues )
(Visited 1,409 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top