กำไรสะสม คือ ( Retained Earnings )

Click to rate this post!
[Total: 666 Average: 5]

กำไรสะสม (Retained Earnings) หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เกินกว่าจำนวนเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้น นำมาลงทุนในบริษัท ดังนั้นกำไรสะสมจึงเกิดจากการดำเนินงานของกิจการ ที่สร้างผลกำไรให้กับกิจการนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงสิ้นงวดบัญชีในปัจจุบัน

กำไรสะสม คือ ( Retained Earnings )
กำไรสะสม คือ ( Retained Earnings )
(Visited 4,696 times, 2 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top